Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

IV  ОДСЕК  ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ ЛЕСКОВАЦ

Назив студијског програма Буџет Студенти који плаћају школарину Укупно Школарина
Текстилно инжењерство 5 25 30 30.000
Текстилна хемија и заштита животне средине 13 7 20 30.000
Безбедност радне и животне средине 1 5 6 30.000
Модни дизајн / 8 8 30.000

 

На нивоу Одсека уписује се један студент припадник ромске националности и један држављанин РС који је у школској 2019/2020.год. завршио средњу школу у иностранству могу се уписати на студијском програму по избору у својству студента који се финансира из буџета.

 У прву годину студија за студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине, Безбедност радне и животне средине и Модни дизајн могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит. За студијски програм Текстилно инжењерство могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању и положили пријемни  испит.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Текстилно инжењерство полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Текстилна технологија или Математика.

Кандидати који се пријављују за студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Хемија или Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Модни дизајн полажу пријемни испит за проверу склоности и способности из Цртања и Области струке.

ДРУГИ  КОНКУРСНИ  РОК  траје од 01. септембра 2020. год. до 15. септембра 2020.год. и то:

 • Пријављивање кандидата 01, 02. и 03. септембра 2020. год. од 9,оо до 14,оо час. Пријављивање кандидата вршиће се у просторијама Одсека, djelic2020@gmail.com електронским путем .
 • Полагање пријемног испита
 1. септембар 2020.год. од 10,оо час. (Полагање пријемног испита из Математике, Хемије, Текстилне технологије и Цртања)
 2. септембар 2020.год. од 10,оо час. (Полагање пријемног испита из Области струке)
 • 09. септембар 2020. год. – ПРЕЛИМИНАРНА  РАНГ ЛИСТА
 • 10. септембар 2020. год. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА
 • 11,14.,15. септембар 2020.год. од 9,оо до 14,оо час. – УПИС
 • 14. септембар 2020. год. од 9,оо до 14,оо час –Упис кандидата који су положили пријемни испит али су испод дозвољеног броја на Коначној ранг листи за студијски програм за који су конкурисали (Промена студијског програма)
 • 14. септембра 2020.год. од 10,оо час.– Пријављивање кандидата који су положили пријемни испит (навести из којих предмета на другој високошкослкој установи уз потврду високошколске установе о положеном пријемном испиту и бројем освојених бодова))
 • 15. септембар 2020. год. од 12,оо до 14,оо час. – објављивање Коначне ранг листе и упис за кандидате који су положили пријемни испит на другој високошколској установи.

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама Академије и Одсека и сајтовима Академије и Одсека.

НАЧИН  КОНКУРИСАЊА

Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената :

 • Пријавни лист (попуњен)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на износ од 5000,оо динара на жиро рачун Академије: 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ:

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

 1. a) Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

б) успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.

Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата  на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор  председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи  за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има   најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

УПИС КАНДИДАТА:

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

 • Оригинални Извод из матичне књиге рођених,
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
 • оригинална диплома о положеном матурском односно завршном испиту
 • два образца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената)
 • индекс,
 • две фотографије 3,5×4,5 cm.
 • доказ о уплати накнаде за студентски стандард 1700,00 динара на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903
 • доказ о уплати трошкова уписа 1000,00 на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903.
 • Доказ о уплати школарине за студенте који плаћају школарину

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.