DSC00478DSC00528DSC00427DSC00473

Структура студијског програма обезбеђује стицање знања из области текстилне и конфекцијске технологије. Интегрисани приступ у изучавању текстилне струке на овом студијском програму омогућује по завршетку школовања струковном инжењеру текстилног инжењерства компетенције за рад у различитим прерађивачким фазама примарне производње текстила (ткање, плетење, оплемењивање текстила) и фазама пројектовања и производње одеће (конструкција, кројење, шивење, дорада). Овај концепт је усвојен да би се створио образовни профил који је способан да се брзо укључи у многобројне производне процесе производње текстила и одеће. Такође, струковни инжењери су оспособљени за пројектовање производа и технолошких процеса у свим сегментима текстилног инжењерства, као и за креативан рад на развоју и трансферу савремених технологија из области производње текстила и одеће и завршне обраде текстила у домену развоја нових боја и помоћних средстава и нових технолошких решења у штампању текстила. Поред тога стечено знање омогућује даље усавршавање на специјалистичким студијама.

Сврха студијског програма је образовање студената за професију струковног инжењера текстилног инжењерства у складу са потребама привреде и друштва.

Основни циљеви студијског програма Текстилно инжењерство су да студенти стекну знања и вештине за рад у подручју струке и то:

 • оспособљавање студената за самостални рад на инжењерским задацима са усмерењем на одређена подручја у циљу успешног решавања најсложенијих радних задатака при реализацији појединих фаза у производњи
 • да омогући стицање теоретских а посебно практичних знања у развијању креативних способности и вештина са посебним нагласком у делу истраживања и иновација у оквиру технолошких процеса производње пређе, тканина, плетенина, нетканих и техничких текстилних производа и одевних производа
 • да студенти упознају својства влакна и могућност њиховог повезивања са физичким и хемијским својствима текстилног материјала и утицаја различитих фаза технологије на особине пређе, конца, тканина, плетенине и нетканог текстила у циљу добијања готових одевних и других производа пројектованих карактеристика
 • да оспособи студенте да прате развој нових боја и помоћних средстава, нова техничко-технолошка достигнућа у технологији штампања и модној индустрији понуде апликације за постизање задовољавајућег естетског квалитета производа
 • да развије еколошку свест код студената у реализацији принципа одрживог развоја код пројектовања новог производа и формирања нових производних линија
  да студенти савладају технолошке поступке израде одеће од идеје до готовог производа, анализу и вођење процеса производње, могућност планирања употребом методе мрежног планирања и упознавање могућности увођења рачунарских апликација у процесу производње и њихово вредновање
 • оспособљавање студената за примену адекватних поступака неге текстила и одеће током животног века производа и избор ефикасног начина за рециклажу или других начина збрињавања производа након његове употребе

Савладавање студијског програма и стицање компетенција на студијском програму Текстилног инжењерство омогућава свршеним студентима да:

 • организују и контролишу производњу пређа
 • организују и контролишу производњу тканина
 • организују и контролишу производњу плетенина
 • организују и контролишу производњу нетканих и техничких материјала
 • организују и контролишу процес бојења текстилног материјала
 • организују и контролишу процес штампања текстилног материјала
 • организују и контролишу процес дораде текстилног материјала
 • пројектују одећу и организују и контролишу производњу одеће
 • организују и контролишу процес професионалне неге текстилног материјала
 • спроводе међуфазну и финалну контролу квалитета производа.

Такође, студенти стичу и следеће специфичне способности:

 • способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака
 • повезивање основних знања из различитих области текстилног инжењерства и њихова примена
 • праћење и примена новина у струци
 • развој вештина и спретности у употреби знања у текстилном инжењерству
 • употреба информационо-комуникационих технологија
 • способност разумевања улоге тржишта код високе додатне вредности колекција одевних предмета
 • могућност функционалне употребе техника међусобног комуницирања, споразумевања, тимског рада, вођења и стваралачког мишљења, радних средстава и капацитета, броја радника и одређивање такта групе и изреде плана технолошких процеса.

Стручни назив који се стиче је струковни инжењер технологије.