Виша техничка текстилна школа у Лесковцу, основана је и почела са радом 1959. године, као прва високошколска установа на југу Србије.

Школа је акредитована према Уверењу о акредитацији установе бр. 612-00-1145/2006-04 од 30.04.2007. год. од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета и на основу кога је добијена дозвола за рад и извођење наставе на студијским програмима:

  • Текстилно механички,
  • Оплемењивање текстила,
  • Конфекција,
  • Модни дизајн.

Доношењем Стратегије обезбеђења квалитета 2009. године, школа се недвосмислено определеила да континуирано и систематски ради на унапређењу квалитета студијских програма, наставе и услова рада.

Користећи искустава четворогодишњег школовања на овим студијским програмима закључено је да треба извршити даљу реорганизацију и усавршавање образовног програма и увођење нових студијских профама што је и учињено 2011. године.

Новом акредитацијом 2012. године школа добија нову дозволу за рад бр. 612-00-00108/2012-04 од 27.4.2012. године па су од школске 2012/2013. акредитовани следећи студијски програми:

  • Текстилна технологија,
  • Текстилна хемија и заштита животне средине,
  • Конфекција и
  • Модни дизајн.

Пренос стручних знања о најновијим техничким, технолошким и маркетиншким решењима и њихова практична примена у реалним индустријским системима биће и надаље основни циљ рада школе. Имајући у виду да је текстилна индустрија најглобалнија индустријска грана у светским оквирама, а модна индустрија једна од најпрофитабилнијих грана, за убрзани привредни развој Србије неопходна је примена високоаутоматизованих техничко-технолошких и енергетски ефикасних поступака у производњи текстила и одеће. Паралелно са тим неопходан је развој рециклажне индустрије за текстилне и друге производе, и интегрисани приступ у заштити животне средине. За успешно спровођење овакве стратегије неопходни су добро обучени стручњаци из области текстилне и модне индустрије и заштите животне средине.