Да би задовољили потребе потрошача поред примене савремених поступака производње и оплемењивања и разноврсних текстилних помоћних средстава, произвођачи текстилних производа морају да задовоље и додатни захтев за заштиту потрошача од супстанци које могу бити ризичне за људско здравље. Примена биолошки разградљивих хемикалија, производња тзв. “зелених производа“ и заштита животне средине постају општи тренд и захтева образовање високостручног кадра оспособљеног за увођење и примену савремених производних и рециклажних технологија.

Мастер струковне студије на студијском програму Заштита жаштита животне средине за стицање  назива ,,Струковни мастер инжењер заштите животне средине“ трају две године и изводе се у четири семестра.

Програм на студијском програму Заштита животне средине конципиран је тако да се студент припрема за послове који изискују специјализована знања из науке о заштити животне средине. Наставни план и програм омогућавају проширивање и продубљивање знања у односу на основне и специјалистичке струковне студије. Савладавањем специјализованих знања из биолошких, хемијских и физичких принципа заштите животне средине, заштите вода, ваздуха, земљишта, моделовања процеса у животној средини, метода и процеса у обради отпадних вода и начина ремедијација загађених локалитета будући стручњаци по завршетку ових мастер студија имаће широк, детаљан и критичан ниво разумевања за највећи део сазнања из заштите животне средине и биће оспособљени да применом одговарајућих метода  и техника управљају квалитетом животне средине и тиме утичу на спровођење планова одрживог развоја.

Реализација наставе и програма усклађена је скоро у потпуности са европским препорукама и стандардима. Након овако завршених студија, студенти стичу диплому која је препознатљива и упоредива са дипломама других европских високошколских установа.

Сви предмети су једносеместрални. Поред девет обавезних предмета студенти бирају четири од осам изборна предмета. Студент од понуђених изборних предмета, по својој жељи и склоностима бира изборне предмете тако да у току мастер студија освоји најмање 120 ЕСПБ бодова. Студијским програмом је предвиђена израда завршног мастер рада.

Савладавањем студијског програма Мастер струковних студија Заштита животне средине студент стиче следеће опште способности:

1.у стању је да примени продубљено знање, разумевање и стручне вештине за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу у ужим областима студија

2. стекао је знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема из струке

3. има повећану способност да интегрише стечена знања и вештине, да расуђује и даје на основу доступних информација могуће закључке који истовремено садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова

4. у стању да ефикасно прати и усваја новине у области мастер студија и да на јасан и недвосмислен начин пренесе своје закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј јавности

Савладавањем студијског програма  Мастер струковних студија Заштита животне средине студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

1.примене нових аналитичких метода у инжењерству животне средине

2. коришћење савремених метода у обради вода

3. припреме воде за пиће од подземних, површинских проточних и површинских стајаћих вода

4. овладавања и управљања знањима из области обновљивих извора енергије у циљу заштите животне средине

5. управљања пројектима и иновацијама у систему заштите животне средине

6. надзора у области заштите животне средине

7. примене биотехнологија у циљу заштите животне средине

8. идентификација проблемa и преузмaњe превентивних и оперативних мера заштите  животне средине у духу одрживог развоја

9. повезивања основних знања из различитих области и њихове примене у заштити животне средине

Стечени стручни назив : Струковни мастер  инжењер заштите животне средине