Мастер струковне студије на студијском програму Текстилно инжењерство за стицање  назива ,,Струковни мастер инжењер технологије“ трају две и изводе се у четри семестра.

Студијски програм Текстилно инжењерство је конципиран кроз обавезне и изборне предмете, област и шифру предмета као и број ЕСПБ бодова за сваки наставни предмет.

Изборни предмети су предвиђени у обе године, при чему студент бира четири од понуђена шест изборна предмета у другом семестру и трећем семестру. Студент у току мастер струковних студија освоја 120 ЕСПБ бодова.

Наставни саджаји изборних предмета су тако конципирани да омогућавају студентима да прошире своја знања у оквиру изабраног студијског подручја и унапреде своје инжењеске способности  и вештине. Програмом је обухваћена и израда Примењеног истраживачког рада и Завршног мастер рада, који имају одговарајућу бодовну вредност.

Најважније методе извођења наставе су:

 • интерактивна теоријска настава,
 • практични рад студената у лабораторијама,
 • семинари и
 • стручна пракса у компанијама.

Интерактивна теоријска настава одликује се дискусијом наставника са студентима о теми која је предмет предавања и омогућава студентима боље разумевање градива. За овакав начин извођења наставе карактеристично је коришћење мултимедијалних презентација за приказивање наставних садржаја.

Практични рад студената у лабораторијама изводи се као демонстрација одређених поступака или вештина уз активно учешће студената и као самостални експериментални рад студената са дефинисаним  циљем.

Семинари омогућавају студентима да се увежбавају у самосталном коришћењу литературе, електронских база података и презентацији одабраних тема које су обрадили уз помоћ наставника и сарадника на предмету.

Стручна пракса оспособљава студенте за:

 • брже укључивање у производни процес,
 • оспособљавање студената за решавање практичних проблема применом стечених вештина,

стварање креативних способности и вештина у истраживању и иновирању технолошких процеса производње текстилних материјала и конфекцијских производа

Студенти који заврше мастер струковне студије на студијском програму Текстилно инжењерство оспособљени су да:

 • учествују у решавању практичних проблема у привреди,
 • организују и руководе процесом производње,
 • допринесу рационализацији и унапређењу производње текстила,
 • пројектују производе и процесе у свим сегментима текстилне технологије,
 • стичу вештине израде текстила и одеће.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената Мастер струковних студија  – Текстилно инжењерство:

Могућност пројектовања:

1.процеса производње у циљу добијања текстилних материјала одговарајуће  естетике и дизајна уз примену рачунарских апликација и њихово вредновање на основу трошкова и хуманизације рада,

2. модне и одеће за специфичне потребе уз примену рачунарских система са циљем схватања нужности преображаја предузећа у складу са развитком културе, модних промена, информатике а са тиме придобијање конкурентног преимућства предузећа,

3. реконструкцијe и ревитализације постојећих линија за производњу и дораду текстилних материјала и одеће у циљу рационализације времена израде и технолошких операција.

Способност да синтетизују знања из области:

1.текстилних материјала,

2. механичке текстилне технологије,

3. хемијске текстилне технологије и

4. одевне технологије у уобличен производ.

Способност  комуникације са стручњацима из сродних дисциплина, што им омогућава да активно учествују у тимском раду, лидерству и креативном размишљању.

Познавање рачунарских програма и одговарајућих софтвера:

1.у дизајнирању текстилних материјала,

2. у процесима оплемењивања текстила,

3. у конструкцијској припреми при производњи одеће (конструкција,  моделовање и комплетирање кројних делова одеће и израда кројних слика),

4. за програмирање парних преса и роботизације у одевној индустрији.

Могућност праћења и увођења нових технолошких поступака:

1.у производњи и доради пређа и текстилних материјала,

2. у изради  модне одеће,

3. одржавању и неге текстила и одеће.

4. Способност надзора, анализе и вођења процеса производње.

5. Развија професионалну, етичку и еколошку одговорност.

6. Способност да разуме напредне концепте система управљања и контроле квалитета.

7. Савладавање методологије припреме пословног плана, процене енергетске ефикасности и утицаја технолошких процеса на животну средину.

8. Способност разумевања улоге тржишта код високе додатне вредности колекција одевних предмета.

Стечени стручни назив : Струковни мастер инжењер технологије