Висока техболошко уметничка струковна школа уписује студенте на студијске програме мастер струковних студија Заштита животне средине и Текстилно инжењерство.

На наведене студијске програме мастер струковних студија могу се уписати кандидати који имају стечено високо образовање, у обиму најмање 180 ЕСПБ из одговарајућег поља.
Трошкове студија сноси студент. Висина школарине по години студија износи 60.000,оо динара. Висина школарине по години студија за стране студенте износи 700 € у динарској противвредности

На студијски програмима мастер струковних студија студенти се уписују после објављивања конкурса у средствима јавног информисања и на интернет страници школе.