АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ Лесковац  је почела са радом као виша техничка текстилна школа. Основана је 1. јула 1959. године, a почела је са радом 4. новембра исте године, као прва високошколска установа на југу Србије. Дана 29. августа 2007. године мења свој назив у Висока струковна школа за текстил Лесковац, а неколико година касније 19. фебруара 2016 у Висока технолошко уметничка струковна школа Лесковац, назив који носи и данас.

Прва генерација студената студирала је на општем одсеку на коме су се једнаком мером изучавале механичке и хемијске технологије и бројала је 37 студената. До сада је дипломирало преко 2900 студената. Касније, због потреба текстилне индустрије, дошло је до промене наставног плана и програма. Студије су подељене у два одсека: механичко – текстилни и хемијско – текстилни. Отворени су и центри за ванредно студирање прво у Врању, а затим у Прокупљу, Зрењанину, Ивањици, Новом Пазару, Варварину, Штипу и Гњилану. Школске 1975/76 године, Виша Школа ради са два одсека: одсек за образовање текстилних инжењера са смеровима предионичарско – ткачки, предионичарско – плетачки, оплемењивање текстила и конфекцијски и одсек за више образовање радника са смеровима предење, плетење, апретура и ткање.

Реформе вишег и високог образовања условљавале су и промене наставних планова и програма, тако да се настава остваривала на три смера: механички, оплемењивање текстила и конфекцијски. Школа располаже одговарајућим наставним кадром, простором, условима и савременим средствима за извођење наставе и стално сарађује са значајним привредним субјектима кроз обучавање и упознавање студената приликом извођења практиче наставе у фабрикама. Такође, веома велики значај имају и колективне стручне посете текстилним предузећима и непосредна примена научних достигнућа у самом производном процесу.У протеклом периоду на Високoj технолошко уметничкoj струковнoj школа у Лесковцу дипломирало је више од 2900 студената из свих крајева наше земље (и некадашње СФРЈ) и студенти из страних земаља Грчке, Судана и Ирака.

Од школске 2007/2008. године школа је акредитована и ради по програму Болоњске конвенције.

Школске 2011/2012. године АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ Лесковац испунила је стандарде за акредитацију високошколских установа и студијсkих програма. Акредитовани смерови су: текстилна технологија, текстилна хемија и заштита животне средине, конфекција и модни дизајн.

Нови наставни план и програм наше школе је прилагођен потребама друштва и привредним субјектима, тако да наши студенти лако долазе до посла по завршетку студија. Дипломирањем на Високoj технолошко уметничкoj струковнoj школа у Лесковцу стичу се следећа стручна звања:

  • Струковни инжењер технологије
  • Струковни инжењер заштите животне средине
  • Струковни дизајнер
  • Струковни инжењер заштите на раду

Дипломирањем на Високој технолошко уметничкој струковној школи Лесковац на специјалистичким студијама стичу се следећа стручна звања:

  • Специјалиста струковни дизајнер
  • Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине
  • Специјалиста струковни инжењер технологије

Школа је опремљена лабораторијама у којима студенти стичу знања из текстилних наука и дизајна и моделовања текстила. Наставу на Високoj технолошко уметничкoj струковнoj школа у Лесковцу изводе наставници са богатим практичним знањем и искуством. Школа има развијену издавачку делатност. У скриптарници се могу набавити уџбеници и практикуми неопходни за припрему испита. Библиотека располаже фондом од око 1.000 књига и домаћом стручном литературом.

 

Школа данас

На реализацији студијских програма основних и специјалистичких студија на Високој технолошко уметничкој школи за извођење наставе укупно је ангажован 31 наставник од чега је 11 доктора наука, 8 магистра и 5 доктораната. У сталном радном односу у Школи су 28 наставника од чега 11 професора струковних студија, 12 предавача, 2 асистента, 2 сарадника у настави и 1 наставник вештина..

Ненаставно особље чине 16 упошљеника запошљених у секретаријату, рачуноводству, студентској служби, библиотеци, рачунарском центру и као помоћни радници.

Школа располаже сопственом зградом укупне површине 1500 м2. Настава се изводи у амфитеатру, учионицама, радионицама и лабораторијама школе. Практична настава. за студијски програм Текстилно инжењерство изводиће се у радионицама Високе технолошко уметничке струковне школе, Школе за текстил и дизајн, предузећу Бим-текс у Лесковцу, предузећу Монден Лесковац, Трикотекс Лесковац, фабрици Џинси, предузећу Фалке, и предузећима са којима Школа има уговор о пословно-техничкој сарадњи  сарадњи „Manifattura Europea“ и доо „Gruppo Fiorentino“. За студијски програм Модни дизајн практична настава ће се одвијати у предузећу „Ready group“ у Нишу, у радионицама и атељеима наше школе и Дизајн центру у Школи за текстил и дизајн у Лесковцу.

За студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине, практична настава ће се одвијати у лабораторијама наше школе , PWW депонији доо Лесковац, Народном музеју Лесковац, Народном музеју Ниш, ЈКП Водоводу Лесковац, Општој болници Лесковац и Фабрици за пречишћавање воде у Горини.

Стручну праксу студенти треће године обављаће углавном у предузећима са којима Школа има склопљене уговоре као наставне и стручне базе:  ПП “BIM tex” Лесковац, ДОО “MANIFATTURA EUROPEA” Ниш, ДОО “Gruppo Fiorentino” Власотинце, PWW депонија доо Лесковац, Народни музеј Лесковац, Народни музеј Ниш, ЈКП Водовод Лесковац, предузећу „ Ready group “ доо Ниш и Школа за текстил и дизајн-Лесковац.

Школа има одговарајућу опрему и наставна средства за реализацију акредитованих  наставних садржаја на свим студијским програмима. Школа поседује Компјутерску лабораторију са приступом интернету што омогућава бржу размену информација. Већи број компјутера и друге IT опреме дониран је од стране Темпус пројекта чиме се још више осавременила настава, тако да данас Школа располаже са 44 рачунара, 3 мултифункционална уређаја, 9 штампача, 4 скенера, 12 лап-топова, 7 пројектора и 1 плотер. Школа располаже са 5 лабораторија које се користе за стручно наставне предмете и оне поседују основну опрему и апарате, материјале и хемикалије који су потребни за извођење вежби. Такође поседује и другу опрему и наставна средства потребна за извођење наставних садржаја предмета.