Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

KONKURS  ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021.god.

 

Naziv studijskog programa Budžet Studenti koji plaćaju školarinu Ukupno Školarina
Tekstilno inženjerstvo 25 25 50 30.000
Tekstilna hemija i zaštita životne sredine 18 7 25 30.000
Bezbednost radne i životne sredine 20 5 25 30.000
Modni dizajn 12 8 20 30.000

 

Na nivou Odseka upisuje se jedan student sa invaliditetom, jedan student pripadnik romske nacionalnosti i jedan državljanin RS koji je u školskoj 2019/2020.god. završio srednju školu u inostranstvu mogu se upisati na studijskom programu po izboru u svojstvu studenta koji se finansira iz budžeta.

U prvu godinu studija za studijske programe Tekstilna hemija i zaštita životne sredine, Bezbednost radne i životne sredine i Modni dizajn mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i položili prijemni ispit. Za studijski program Tekstilno inženjerstvo mogu se upisati kandidati koji su završili srednju školu sa  trogodišnjim ili četvorogodišnjim trajanjem i položili prijemni  ispit.

Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Tekstilno inženjerstvo polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Tekstilna tehnologija ili Matematika.

Kandidati koji se prijavljuju za studijske programe Tekstilna hemija i zaštita životne sredine i Bezbednost radne i životne sredine polažu prijemni ispit iz jednog predmeta po izboru od ponuđena dva: Hemija ili Matematika.

Kandidati koji se prijavljuju za studijski program Modni dizajn polažu prijemni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti iz Crtanja i Oblasti struke.

PRVI  KONKURSNI  ROK  traje od 22. juna 2020. god. do 16.jula 2020.god. i to:

 • Prijavljivanje kandidata traje od 22.do 26-og juna 2020.god. od 9,oo do 14,oo čas. u prostorijama Službe za studentska pitanja po Odsecima ili slanje potrebne dokumentacije putem pošte
 • Polaganje prijemnog ispita
 • 01. jul 2020.god. od 10,oo čas – Matematika, Tekstilna tehnologija, Hemija i Crtanje
 • 02. jul 2020.god. od 10,oo čas – Oblasti struke
 • 03. jul 2020. god. – PRELIMINARNA  RANG LISTA
 • 07. jul. 2020. god. – KONAČNA RANG LISTA
 • 08.,09.,10.,13. jul 2020.god. od 9,oo do 14,oo čas. –UPIS

Napomena: Studenti koji su ostvarili pravo na finansiranje o trošku budžeta RS mogu izvršiti upis 08. i 09. jula.

Dana 09. jula u 14,oo čas. izvršiće se pomeranje rang liste za upis studija koje se finansiraju iz budžeta RS i na mesto neupisanih studenata upisaće se samofinansirajući studenti ispod crte.

 • 14. i 15. jul 2020. god. od 9,oo do 14,oo čas –Upis kandidata koji su položili prijemni ispit ali su ispod dozvoljenog broja po Konačnoj rang listi za studijski program za koji su konkurisali (Promena studijskog programa)
 • 15. i 16. jul 2020.god. do 10,oo čas.– Prijavljivanje kandidata koji su položili prijemni ispit (ukoliko su polagali iste predmete koji se polažu na studijskom programu koji žele da upišu uz potvrdu visokoškolske ustanove o položenom prijemnom ispitu i brojem osvojenih bodova))
 • 16. jul 2020. god. od 12,oo do 14,oo čas. – objavljivanje Konačne rang liste i upis za kandidate koji su položili prijemni ispit na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Drugi Konkursni rok traje od 01. 09. do 15. 09. 2020. godine.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnoj tabli Akademije i Odseka za tehnološko umetničke studije i sajtu  Odseka https://www.vsstle.edu.rs

NAČIN  KONKURISANJA

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu za upis podnose FOTOKOPIJE sledećih dokumenata :

 • Prijavni list (popunjen)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita na iznos od 5000,oo dinara na žiro račun Akademije 840-2110666-96 po modelu 97 sa pozivom na broj 8903

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

UTVRĐIVANJE REDOSLEDA NA RANG LISTI:

Za utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrednuje se:

 1. a) Opšti uspeh u srednjoj školi koji predstavlja zbir opšteg uspeha iz sva četiri razreda srednje škole. Za kandidate sa trećim stepenom stručne spreme treći razred se računa u dvostrukom iznosu. Ukupan broj ovako dobijenih bodova množi se sa 2, te kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

b) uspeh na prijemnom ispitu se boduje najviše sa 60 bodova.

Akademija utvrđuje Preliminarnu rang listu za svaki studijski program, za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na Preliminarnoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li može biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu.

U slučaju jednakog broja bodova prednost pri uspehu imaće kandidat koji ima bolji uspeh na prijemnom ispitu.

Učesnik upisa koji smatra da redosled kandidata  na preliminarnoj rang listi nije utvrđen na način predviđen pravilima upisa, može podneti prigovor  predsedniku Akademije u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Predsednik Akademije donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na Konačnoj rang listi  za studijski program do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta koji je određen pravilima upisa i ima najmanje 51 bod.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na Konačnoj rang listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu koji je određen pravilima upisa i ima   najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, Akademija će upisati umesto njega drugog kandudata, prema redosledu na konačnoj rang listi, u roku utvrđenim pravilima upisa.

 UPIS KANDIDATA:

Kandidati koji su ispunili uslove za upis dužni su da se upišu u predviđenom roku.

Za upis su neophodna sledeća dokumenta:

 • Originalni Izvod iz matične knjige rođenih,
 • originalna svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • originalna diploma o položenom maturskom odnosno završnom ispitu
 • dva obrazca ŠV-20 (prijavni list za upis studenata)
 • indeks,
 • dve fotografije 3,5 h 4,5 cm.
 • Dokaz o uplati naknade za studentski standard u iznosu od 1700 dinara
 • Dokaz o uplati školarine za studente koji plaćaju školarinu

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.