ПРОМО ИНФОРМАТОР ОДСЕКА садржи основне нформације о раду Одсека, о студијским програмима и активностима Одсека

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.ГОД.

ОДСЕК  ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ ЛЕСКОВАЦ

 У прву годину студија за студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине, Безбедност радне и животне средине и Модни дизајн могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у четворогодишњем трајању и положили пријемни испит. За студијски програм Текстилно инжењерство могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у трогодишњем трајању и положили пријемни  испит.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Текстилно инжењерство полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Текстилна технологија или Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Текстилна хемија и заштита животне средине  полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Хемија или Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Безбедност радне и животне средине полажу пријемни испит из једног предмета по избору од понуђена два: Хемија или Математика.

Кандидати који се пријављују за студијски програм Модни дизајн полажу пријемни испит за проверу склоности и способности из Цртања и Области струке.

ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА МОДНИ ДИЗАЈН

 Полагање пријемног испита за проверу склоности и способности из области ЦРТАЊА и ОБЛАСТИ СТРУКЕ је подељено у два дана

ПРВИ ДАН – цртање

Цртање мртве природе: два употребна предмета (флаша, чинија од керамике,…), гипсани предмет, жичани предмет, разне врсте драперија постављених на одрђеном постаменту.

 • Формат папира 70 x 50 цм (пак папир)
 • Потребан материјал за цртање: угљен, пресовани угљен и игла за визирање
 • Поступност у грађењу цртежа.
 • Пластичност форме и облика.
 • Анализа планова и осећај за простор.
 • Потребно време за реализацију рада је 4 сата.

Бодовање завршног цртежа:

 • композиција (2 – 10) поена
 • квалитет линије (2 – 10) поена
 • општи утисак (2 – 10) поен

ДРУГИ ДАН – област струке

 • Израда идејног решења за одевну тканину по задатом елементу из природе.
 • Колиристичко решење (до пет боја).
 • Формат папира 40 x 30 цм (хамер).
 • Транспоновање елемената из природе.
 • Елементе не смањивати и не повећавати .
 • Потребан прибор за рад: оловка, комплет темпера, четке разних величина, паус папир…
 • Поступак у грађењу идејног решења, осећај за колорит…
 • Потребно време за реализацију идејног решења 4 сата.

Бодовање идејног решења из области струке:

 • осећај за колорит (2 – 10) поена
 • композиција и рапорт (2 – 10) поена
 • општи утисак (2 – 10) поена

НАЧИН  КОНКУРИСАЊА

Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената :

 • Пријавни лист (попуњен)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на износ од ——— динара на жиро рачун Академије: 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или пасош.

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ ЛИСТИ:

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

 1. a) Општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

б) успех на пријемном испиту се бодује највише са 60 бодова.

Академија утврђује Прелиминарну ранг листу за сваки студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на Прелиминарној ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли може бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при успеху имаће кандидат који има бољи успех на пријемном испиту.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата  на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор  председнику Академије у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Председник Академије доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора.

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на Коначној ранг листи  за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен правилима уписа и има најмање 51 бод.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на Коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има   најмање 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Академија ће уписати уместо њега другог кандудата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

 УПИС КАНДИДАТА:

Кандидати који су испунили услове за упис дужни су да се упишу у предвиђеном року.

За упис су неопходна следећа документа:

 • Оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених,
 • Оверене фотокопије сведочанства свих разреда средње школе,
 • Оверена фотокопија дипломе о положеном матурском односно завршном испиту
 • два образца ШВ-20 (пријавни лист за упис студената)
 • индекс,
 • две фотографије 3,5х4,5 цм
 • доказ о уплати накнаде за студентски стандард ——- динара на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903
 • доказ о уплати трошкова уписа ——— на жиро рачун Академије 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број 8903.
 • Доказ о уплати школарине (прве рате) за студенте који плаћају школарину

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.