МАТЕМАТИКА

1.МАТРИЦЕ И ДЕТЕРМИНАНТЕ

2.МАТРИЧНЕ ЈЕДНАЧИНЕ

3.ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ

4.ИЗВОДИ

5.МОНОТОНОСТ И КОНВЕКСНОСТ

6.ГРАФИК

7. НЕОДРЕЂЕНИ ИНТЕГРАЛ

8. ОДРЕЂЕНИ ИНТЕГРАЛ