Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

UPIS – PRVI KONKURSNI ROK 2020/2021

Odsek za tehnološke umetničke studije (bivša Visoka tehnološko umetnička strukovna škola) u Leskovcu u prvom upisnom  konkursnom roku u školskoj 2020/2021. godini u prvu godinu osnovnih strukovnih studija upisuje  ukupno 120 studenata:

 • 105 studenata koji se finansiraju iz budžeta i
 • 15 studenata koji plaćaju školarinu,

po studijskim programima, na sledeći način:

 

 1. Studijski program : Tekstilno inženjerstvo
 • studenti koji se finansiraju iz budžeta  45
 • studenti koji plaćaju školarinu               5

 

 1. Studijski program: Tekstilna hemija i zaštita životne sredine
  • studenti koji se finansiraju iz budžeta   20
  • studenti koji plaćaju školarinu                 5

 

 1. Studijski program: Bezbednost radne i životne sredine
 • studenti koji se finansiraju iz budžeta   20
 • studenti koji plaćaju školarinu                5
 1. Studijski program: Modni dizajn
 • studenti koji se finansiraju iz budžeta   20
 • studenti koji plaćaju školarinu                 /

 

Školarina, u 2020/2021. godini, za studente koji plaćaju školarinu iznosi 30.000,oo  dinara, u pet rata.

Školarina za studente strane državljane iznosi 600 evra u pet rata,u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Škola će upisati neograničen broj stranih državljana.

Termini podnošenja prijava, polaganje prijemnog i upisa biće naknadno objavljeni…

 

USLOVI KONKURSA:

 

STUDIJSKI PROGRAM:  TEKSTILNO  INŽENJERSTVO  :

Pravo  učešća na konkurs  imaju kandidati koji imaju stečeno srednje obrazovanje.

Kandidati za ovaj studijski program polažu klasifikacioni ispit iz Tekstilne tehnologije ili Matematike po izboru.

 

STUDIJSKI PROGRAM:  TEKSTILNA  HEMIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE:

Pravo  učešća na konkurs  imaju kandidati koji imaju stečeno sredwe obrazovawe, četvrti stepen stručne spreme.

Kandidati za ovaj studijski program polažu klasifikacioni ispit iz Hemije ili Matematike po izboru.

STUDIJSKI PROGRAM:  BEZBEDNOST RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

Pravo  učešća na konkurs  imaju kandidati koji imaju stečeno srednje obrazovanje, četvrti stepen stručne spreme.

Kandidati za ovaj studijski program polažu klasifikacioni ispit iz Hemije ili Matematike po izboru.

STUDIJSKI PROGRAM:  MODNI DIZAJN

Pravo učešća na konkurs imaju kandidati koji imaju stečeno srednje obrazovanje, četvrti stepen stručne spreme.

Kandidati za ovaj studijski program polažu klasifikacioni ispit za proveru sklonosti i sposobnosti iz Crtanja i Oblasti struke

 

 • DRUGI KONKURSNI ROK 
 • Termini drugog konkursnog roka biće objavljeni u skladu sa instrukcijama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

NAČIN  KONKURISANJA:

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu za upis podnose FOTOKOPIJE sledećih dokumenata:

 • izvod iz matične kwige rođenih
 • svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje klasifikacionog ispita na iznos od 2000,oo dinara za studijske programe Tekstilno inženjerstvo, Tekstilna hemija i zaštita životne sredine i Bezbednost radne i životne sredine, odnosno 4000,00 dinara za studijski program Modni dizajn na žiro račun VTUSŠ u Leskovcu broj 840-2110666-96, broj modela 97, šifra plaćanja 153, poziv na broj 89 – 03.

Kandidati su obavezni da na polaganje klasifikacionog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

UPIS DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljanima REPUBLIKE SRBIJE koji su srednju školu završili u inostranstvu, a nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis u prvom upisnom roku omogućiće se da konkurišu u DRUGOM UPISNOM ROKU za upis u prvu godinu studija, po prethodno izvršenoj nostrifikaciji školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu.

UPIS STRANIH STUDENATA:

Kandidat – strani državqanin, prilikom prijavljivanja za upis, podnosi nostrfikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi. Ovaj kandidat pre upisa je dužan da školi podnese dokaze:

 • da je zdrastveno osiguran za školsku godinu u koju se upisuje,
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije, koju je škola formirala.

UTVRĐIVANJE REDOSLEDA NA RANG  LISTI:

Za utvrđivanje redosleda prijavljenih kandidata vrednuje se:

a) opšti uspeh u srednjoj školi koji predstavlja zbir opšteg uspeha iz sva četiri razreda srednje škole. Za kandidate sa trećim stepenom stručne spreme treći razred se računa u dvostrukom iznosu. Ukupan broj ovako dobijenih bodova množi se sa 2, te kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

b) uspeh na klasifikacionom ispitu se boduje najviše sa 60 bodova.

Odsek utvrđuje jedinstvenu rang listu za studijski program, za kandidate koji se finasiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu.

U slučaju jednakog broja bodova prednost pri upisu imaće kandidat koji ima bolji uspeh iz predmeta matematika za studijski program  Tekstilno inženjerstvo, za studijske programe Tekstilna hemija i zaštita životne sredine i Bezbednost radne i životne sredine imaće kandidat koji ima bolji uspeh iz predmeta hemija.

Za studijski program Modni dizajn prednost pri upisu imaće kandidat koji ima bolji uspeh iz predmeta Istorija umetnosti ili Likovna umetnost.

Učesnik upisa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen pravilima upisa, može podneti prigovor direktoru škole u roku od 24 časa od objavljivanja rang liste.

Kandidat može biti upisan na teret buxeta ako se nalazi na konačnoj rang listi za studijski program do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta koji je odre|en pravilima upisa i ima više od 50 bodova.

Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na konačnoj rang listi za studijski program nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu koji je određen pravilima upisa i ima više od 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, škola će upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na jedinstvenoj rang listi, u roku utvrđenim pravilima upisa.

 UPIS  KANDIDATA:

Kandidati koji steknu pravo na upis na Odsek za tehnološke umetničke studije podnose:

 • originalna dokumenta,
 • jedan obrazac ŠV-20 (prijavni list za upis studenata)
 • indeks,
 • dve fotografije formata 3,5h4,5 cm.
 • dokaz o uplati 200,oo dinara na žiro račun OTUS Leskovac 840-2110666-96, broj modela 97, šifra plaćanja 153, poziv na broj 89 – 03 , svrha za osiguranje studenta,
 • dokaz o uplati 1500,oo dinara na žiro račun Udruženja studenata OTUS u Leskovcu, broj 105000000227546024 broj modela 97, šifra plaćanja 153, poziv na broj : 17-27, svrha za studentski fond.

Samofinansirajući student prilažu i

 • dokaz o uplati školarine u iznosu od 30.000,oo dinara u više rata i to: prva rata  prilikom upisa a ostale najkasnije do 15.marta 2021. godine, na žiro račun OTUS Leskovac, broj 840-2110666-96, broj modela 97, šifra plaćanja 153, poziv na broj 89 – 03

student strani državljanin plilaže

 • student strani državljanin plaća školarinu u iznosu od 600 eura i to: prva rata  prilikom upisa a ostale najkasnije do 15. Marta 2021. godine, na žiro račun OTUS Leskovac, broj 840-2110666-96, broj modela 97, šifra plaćanja 153, poziv na broj 89 – 03 (u dinarskoj protivvrednosti).

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.