Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Да би задовољили потребе потрошача поред примене савремених поступака производње и оплемењивања и разноврсних текстилних помоћних средстава, произвођачи текстилних производа морају да задовоље и додатни захтев за заштиту потрошача од супстанци које могу бити ризичне за људско здравље. Примена биолошки разградљивих хемикалија, производња тзв. „зелених производа“ и заштита животне средине постају општи тренд и захтева образовање високостручног кадра оспособљеног за увођење и примену савремених производних и рециклажних технологија.

Специјалистичке струковне студије на студијском програму Заштита жаштита животне средине за стицање назива „Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине“ трају једну годину и изводе се у два семестра.

Програм на студијском програму Заштита животне средине конципиран је тако да се студент припрема за послове који изискују специјализована знања из науке о заштити животне средине. Наставни план и програм омогућавају проширивање и продубљивање знања у односу на основне струковне студије. Савладавањем специјализованих знања из биолошких, хемијских и физичких принципа заштите животне средине, заштите вода, ваздуха. земљишта, моделовања процеса у животној средини, метода и процеса у обради отпадних вода и начина ремедијација загађених локалитета будући стручњаци по завршетку ових специјализованих студија имаће широк, детаљан и критичан ниво разумевања за највећи део сазнања из заштите животне средине и биће оспособљени да применом одговарајућих метода и техника управљају квалитетом животне средине и тиме утичу на спровођење планова одрживог развоја.

Реализација наставе и програма усклађена је скоро у потпуности са европским препорукама и стандардима. Након овако завршених студија, студенти стичу диплому која је препознатљива и упоредива са дипломама других европских високошколских установа.

Студијски програм Специјалистичких струковних студија Заштита животне средине има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему доступну широј јавности.Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине поседује скуп знања. вештина и компетенција, које их чине релевантним кадром за тржиште рада и истовремено им омогућава наставак образовања на нивоу дипломских академских студија истог или неког од сродних студијских програма у зависности од одлука високошколских установа.

Знања и вештине које стичу студенти Специјапистичких струковних студија студијског програма Заштита животне средине усмерени су на задовољавање друштвених потреба и то посебно оних које су у ширем смислу оријентисане на одрживи развој. Сврха овог студијског програма се огледа и у обезбеђивању професионалних компетенција студената у следећим областима:

анапиза, контрола и заштита ваздуха и земљишта припреме воде за пиће обради отпадних вода обновљиви извори енергије примена аналитичких метода примена биотехнологија управљање пројектима.

Студијски програм је флексибилан и одликују га интердисциплинарност и мултидисциплинарност.

Основни циљ Специјалистичких струковних студија студијског програма Заштита животне средине јесте стицање стручних компетенција у области заштите животне средине:

  • оспособљавање студената за укључивање у рад на пројектима
  • стицање знања из теорије и праксе заштите животне средине, као и стручних
  • знања и вештина потребних за рад у пракси
  • оспособљавање за целовито разматрање проблема и способност критичког мишљења.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.