Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ODSEK ZA TEHNOLOŠKO UMETNIČKE STUDIJE Leskovac  je počela sa radom kao viša tehnička tekstilna škola. Osnovana je 1. jula 1959. godine, a počela je sa radom 4. novembra iste godine, kao prva visokoškolska ustanova na jugu Srbije. Dana 29. avgusta 2007. godine menja svoj naziv u Visoka strukovna škola za tekstil Leskovac, a nekoliko godina kasnije 19. februara 2016 u Visoka tehnološko umetnička strukovna škola Leskovac, naziv koji nosi i danas.

Prva generacija studenata studirala je na opštem odseku na kome su se jednakom merom izučavale mehaničke i hemijske tehnologije i brojala je 37 studenata. Do sada je diplomiralo preko 2900 studenata. Kasnije, zbog potreba tekstilne industrije, došlo je do promene nastavnog plana i programa. Studije su podeljene u dva odseka: mehaničko – tekstilni i hemijsko – tekstilni. Otvoreni su i centri za vanredno studiranje prvo u Vranju, a zatim u Prokuplju, Zrenjaninu, Ivanjici, Novom Pazaru, Varvarinu, Štipu i Gnjilanu. Školske 1975/76 godine, Viša Škola radi sa dva odseka: odsek za obrazovanje tekstilnih inženjera sa smerovima predioničarsko – tkački, predioničarsko – pletački, oplemenjivanje tekstila i konfekcijski i odsek za više obrazovanje radnika sa smerovima predenje, pletenje, apretura i tkanje.

Reforme višeg i visokog obrazovanja uslovljavale su i promene nastavnih planova i programa, tako da se nastava ostvarivala na tri smera: mehanički, oplemenjivanje tekstila i konfekcijski. Škola raspolaže odgovarajućim nastavnim kadrom, prostorom, uslovima i savremenim sredstvima za izvođenje nastave i stalno sarađuje sa značajnim privrednim subjektima kroz obučavanje i upoznavanje studenata prilikom izvođenja praktiče nastave u fabrikama. Takođe, veoma veliki značaj imaju i kolektivne stručne posete tekstilnim preduzećima i neposredna primena naučnih dostignuća u samom proizvodnom procesu.U proteklom periodu na Visokoj tehnološko umetničkoj strukovnoj škola u Leskovcu diplomiralo je više od 2900 studenata iz svih krajeva naše zemlje (i nekadašnje SFRJ) i studenti iz stranih zemalja Grčke, Sudana i Iraka.

Od školske 2007/2008. godine škola je akreditovana i radi po programu Bolonjske konvencije.

Školske 2011/2012. godine AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ODSEK ZA TEHNOLOŠKO UMETNIČKE STUDIJE Leskovac ispunila je standarde za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Akreditovani smerovi su: tekstilna tehnologija, tekstilna hemija i zaštita životne sredine, konfekcija i modni dizajn.

Novi nastavni plan i program naše škole je prilagođen potrebama društva i privrednim subjektima, tako da naši studenti lako dolaze do posla po završetku studija. Diplomiranjem na Visokoj tehnološko umetničkoj strukovnoj škola u Leskovcu stiču se sledeća stručna zvanja:

  • Strukovni inženjer tehnologije
  • Strukovni inženjer zaštite životne sredine
  • Strukovni dizajner
  • Strukovni inženjer zaštite na radu

Diplomiranjem na Visokoj tehnološko umetničkoj strukovnoj školi Leskovac na specijalističkim studijama stiču se sledeća stručna zvanja:

  • Specijalista strukovni dizajner
  • Specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine
  • Specijalista strukovni inženjer tehnologije

Škola je opremljena laboratorijama u kojima studenti stiču znanja iz tekstilnih nauka i dizajna i modelovanja tekstila. Nastavu na Visokoj tehnološko umetničkoj strukovnoj škola u Leskovcu izvode nastavnici sa bogatim praktičnim znanjem i iskustvom. Škola ima razvijenu izdavačku delatnost. U skriptarnici se mogu nabaviti udžbenici i praktikumi neophodni za pripremu ispita. Biblioteka raspolaže fondom od oko 1.000 knjiga i domaćom stručnom literaturom.

 

Škola danas

Na realizaciji studijskih programa osnovnih i specijalističkih studija na Visokoj tehnološko umetničkoj školi za izvođenje nastave ukupno je angažovan 31 nastavnik od čega je 11 doktora nauka, 8 magistra i 5 doktoranata. U stalnom radnom odnosu u Školi su 28 nastavnika od čega 11 profesora strukovnih studija, 12 predavača, 2 asistenta, 2 saradnika u nastavi i 1 nastavnik veština..

Nenastavno osoblje čine 16 upošljenika zapošljenih u sekretarijatu, računovodstvu, studentskoj službi, biblioteci, računarskom centru i kao pomoćni radnici.

Škola raspolaže sopstvenom zgradom ukupne površine 1500 m2. Nastava se izvodi u amfiteatru, učionicama, radionicama i laboratorijama škole. Praktična nastava. za studijski program Tekstilno inženjerstvo izvodiće se u radionicama Visoke tehnološko umetničke strukovne škole, Škole za tekstil i dizajn, preduzeću Bim-teks u Leskovcu, preduzeću Monden Leskovac, Trikoteks Leskovac, fabrici Džinsi, preduzeću Falke, i preduzećima sa kojima Škola ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji  saradnji „Manifattura Europea“ i doo „Gruppo Fiorentino“. Za studijski program Modni dizajn praktična nastava će se odvijati u preduzeću „Ready group“ u Nišu, u radionicama i ateljeima naše škole i Dizajn centru u Školi za tekstil i dizajn u Leskovcu.

Za studijske programe Tekstilna hemija i zaštita životne sredine i Bezbednost radne i životne sredine, praktična nastava će se odvijati u laboratorijama naše škole , PWW deponiji doo Leskovac, Narodnom muzeju Leskovac, Narodnom muzeju Niš, JKP Vodovodu Leskovac, Opštoj bolnici Leskovac i Fabrici za prečišćavanje vode u Gorini.

Stručnu praksu studenti treće godine obavljaće uglavnom u preduzećima sa kojima Škola ima sklopljene ugovore kao nastavne i stručne baze:  PP “BIM tex” Leskovac, DOO “MANIFATTURA EUROPEA” Niš, DOO “Gruppo Fiorentino” Vlasotince, PWW deponija doo Leskovac, Narodni muzej Leskovac, Narodni muzej Niš, JKP Vodovod Leskovac, preduzeću „ Ready group “ doo Niš i Škola za tekstil i dizajn-Leskovac.

Škola ima odgovarajuću opremu i nastavna sredstva za realizaciju akreditovanih  nastavnih sadržaja na svim studijskim programima. Škola poseduje Kompjutersku laboratoriju sa pristupom internetu što omogućava bržu razmenu informacija. Veći broj kompjutera i druge IT opreme doniran je od strane Tempus projekta čime se još više osavremenila nastava, tako da danas Škola raspolaže sa 44 računara, 3 multifunkcionalna uređaja, 9 štampača, 4 skenera, 12 lap-topova, 7 projektora i 1 ploter. Škola raspolaže sa 5 laboratorija koje se koriste za stručno nastavne predmete i one poseduju osnovnu opremu i aparate, materijale i hemikalije koji su potrebni za izvođenje vežbi. Takođe poseduje i drugu opremu i nastavna sredstva potrebna za izvođenje nastavnih sadržaja predmeta.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.