Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Organizacija rada, organizacioni delovi i njihov delokrug utvrđeni su  u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Visoke tehnološko umetničke strukovne škole – Leskovac (u daljem tekstu Škola-e), prema potrebama i planovima rada i razvoja. Organ upravljanja škole je Savet Škole, Organ poslovođenja Škole je direktor.

Stručni organ škole je nastavno veće koga čine nastavnici koji su zaposleni u Školi sa punim radnim vremenom i predstavnici studenata. Kolegijum Škole je konsultativno telo direktora koga čine Rukovodioci studijskih programa, jedan pomoćnik i direktor Škole.

 

Članovi Saveta Škole:

1. Nataša Blagojević, predsednik
2. Miodrag Šmelcerović, zamenik predsednika
3. Aleksandra Perić-Nikolić
4. Milena Savić
5. Tanja Nikolić
6. Svetomir Golubović
7. Novica Stanković
8. Dragana Marković
9. Aleksandar Zdravković
10. Ana Ilić
11. Violeta Petković
12. Aleksandar Stojiljković
13. Natalija Aleksić
14. Sandra Stojadinović

 

DIREKTOR, Dr Emilija Đikić Jovanović

Emilija Đikih Jovanović pođena je 20. oktobra 1960. god. u Kruševcu. Osnovnu školu i gimnaziju poxađala je u Leskovcu gde je i maturirala sa odličnim uspehom.

Godine 1986. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na studijskoj grupi za Sociologiju, sa prosečnom ocenom 8,48. Nakon završetka fakulteta, radila je kao stručni saradnik u specijalnoj  školi „11 .oktobar“ i osnovnoj školi „Vuk Kapauuć“  u Leskovcu.  U Domu kulture „Žika Ilić Žuti“, sadašnjem Kulturnom centru u Leskovcu, obavljala je poslove urednika obrazovnog, dečijeg i programa za mlade.

Za sve vreme radne aktivnosti pratila je sva dostignuha iz oblasti socioloških disciplina kod nas. Iz tog razloga je i upisala magistarske studije na Filozovskom fakultetu u Nišu i ispite položila sa prosečnom ocenom 9. godine 2002. Na istom, odbranila je magistarsku tezu pod nazivom „Značaj dela Radomira Lukića za razvoj opšte i posebnih sociologija“, i stekla naziv magistar socioloških  nauka.

Od 2002. god. radi u u Višoj tehničkoj tekstilnoj školi, sadašnjoj Visokoj tehnološko umetničkoj strukovnoj školi u Leskovcu kao predavač za nastavni predmet sociologija.

Od 2003. god. na Višoj školi za obrazovanje vaspitača u Pirotu, sadašnjoj Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, zasnovala je radni odnos kao predavač za nastavni predmet sociologija. Na njen lični zahtev doneto je rešenje o prestanku radnog odnosa u školi, dana 04.03.2009. godine. Godine 2006. prijavila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Ekološka svest i ekološko vaspitanje i obrazovanje mladih“ na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i odbranila je 22. juna 2010. godine, te tako stekla naučni stepen doktora političkih nauka.

Bavi se teorijsko-naučnim i praktično-stručnim radom iz oblasti socioloških nauka što predstavlja značajan doprinos razvoju istih.

Od 01. 11. 2010. godine radi u Visokoj tehnološko umetničkoj strukovnoj školi u Leskovcu kao profesor strukovnih studija iz uže oblasti Sociologija i poslovne komunikacije.

Na mesto direktora izabrana je počev od 03.03.2017. godine na mandatni period od 3 godine.

 

Kontakt:

Dr Emilija Đikić Jovanović
e-mail: vsstle@open.telekom.rs
telefon: 016/242-569
tel./fax. 016/233-911

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.