Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ПРВИ УПИСНИ РОК 2020/2021

Одсек за технолошке уметничке студије (бивша Висока технолошко уметничка струковна школа) у Лесковцу у првом уписном  конкурсном року у школској 2020/2021. години у прву годину основних струковних студија уписује  укупно 120 студената:

 • 105 студената који се финансирају из буџета и
 • 15 студената који плаћају школарину,

по студијским програмима, на следећи начин:

 

 1. Студијски програм : Текстилно инжењерство
 • студенти који се финансирају из буџета  45
 • студенти који плаћају школарину               5

 

 1. Студијски програм: Текстилна хемија и заштита животне средине
  • студенти који се финансирају из буџета   20
  • студенти који плаћају школарину                 5

 

 1. Студијски програм: Безбедност радне и животне средине
 • студенти који се финансирају из буџета   20
 • студенти који плаћају школарину                5
 1. Студијски програм: Модни дизајн
 • студенти који се финансирају из буџета   20
 • студенти који плаћају школарину                 /

 

Школарина, у 2020/2021. години, за студенте који плаћају школарину износи 30.000,оо  динара, у пет рата.

Школарина за студенте стране држављане износи 600 евра у пет рата,у динарској противвредности на дан уплате.

Школа ће уписати неограничен број страних држављана.

Термини подношења пријава, полагање пријемног и уписа биће накнадно објављени…

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  ТЕКСТИЛНО  ИНЖЕЊЕРСТВО  :

Право  учешћа на конкурс  имају кандидати који имају стечено средње образовање.

Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит из Текстилне технологије или Математике по избору.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  ТЕКСТИЛНА  ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

Право  учешћа на конкурс  имају кандидати који имају сте~ено средwе образоваwе, четврти степен стручне спреме.

Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит из Хемије или Математике по избору.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Право  учешћа на конкурс  имају кандидати који имају стечено средwе образовање, четврти степен стручне спреме.

Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит из Хемије или Математике по избору.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  МОДНИ ДИЗАЈН

Право учешћа на конкурс имају кандидати који имају стечено средње образовање, четврти степен стручне спреме.

Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит за проверу склоности и способности из Цртања и Области струке

 

 • ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК 
 • Термини другог конкурсног рока биће објављени у складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја

 

НАЧИН  КОНКУРИСАЊА:

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

 • извод из матичне кwиге рођених
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита на износ од 2000,оо динара за студијске програме Текстилно инжењерство, Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине, односно 4000,00 динара за студијски програм Модни дизајн на жиро рачун ВТУСШ у Лесковцу број 840-2110666-96, број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број 89 – 03.

Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита, понесу личну карту или пасош.

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанима РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ који су средњу школу завршили у иностранству, а немају нострификована документа потребна за упис у првом уписном року омогућиће се да конкуришу у ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ за упис у прву годину студија, по претходно извршеној нострификацији школских сведочанстава стечених у иностранству.

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА:

Кандидат – страни државqанин, приликом пријављивања за упис, подноси нострфиковану диплому о завршеној средњој школи. Овај кандидат пре уписа је дужан да школи поднесе доказе:

 • да је здраствено осигуран за школску годину у коју се уписује,
 • да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије, коју је школа формирала.

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ  ЛИСТИ:

За утврђивање редоследа пријављених кандидата вреднује се:

а) општи успех у средњој школи који представља збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

б) успех на класификационом испиту се бодује највише са 60 бодова.

Одсек утврђује јединствену ранг листу за студијски програм, за кандидате који се финасирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при упису имаће кандидат који има бољи успех из предмета математика за студијски програм  Текстилно инжењерство, за студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине имаће кандидат који има бољи успех из предмета хемија.

За студијски програм Модни дизајн предност при упису имаће кандидат који има бољи успех из предмета Историја уметности или Ликовна уметност.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен правилима уписа, може поднети приговор директору школе у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Кандидат може бити уписан на терет буxета ако се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одре|ен правилима уписа и има више од 50 бодова.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одређен правилима уписа и има више од 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг листи, у року утврђеним правилима уписа.

 УПИС  КАНДИДАТА:

Кандидати који стекну право на упис на Одсек за технолошке уметничке студије подносе:

 • оригинална документа,
 • један образац ШВ-20 (пријавни лист за упис студената)
 • индекс,
 • две фотографије формата 3,5х4,5 цм.
 • доказ о уплати 200,оо динара на жиро рачун ОТУС Лесковац 840-2110666-96, број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број 89 – 03 , сврха за осигурање студента,
 • доказ о уплати 1500,оо динара на жиро рачун Удружења студената ОТУС у Лесковцу, број 105000000227546024 број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број : 17-27, сврха за студентски фонд.

Самофинансирајући студент прилажу и

 • доказ о уплати школарине у износу од 30.000,оо динара у више рата и то: прва рата  приликом уписа а остале најкасније до 15.марта 2021. године, на жиро рачун ОТУС Лесковац, број 840-2110666-96, број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број 89 – 03

студент страни држављанин плилаже

 • студент страни држављанин плаћа школарину у износу од 600 еура и то: прва рата  приликом уписа а остале најкасније до 15. Марта 2021. године, на жиро рачун ОТУС Лесковац, број 840-2110666-96, број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број 89 – 03 (у динарској противвредности).

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.