Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Висока технолошко уметничка струковна школа у Лесковцу у другом конкурсном року у школској 2017/2018. години у прву годину основних струковних студија уписује  укупно 64 студената:

 • 49 студената који се финансирају из буџета и
 • 15 студената који плаћају школарину,

по студијским програмима, на следећи начин:

 

 1. Студијски програм : Текстилно инжењерство
 • студенти који се финансирају из буџета                         27 
 • студенти који плаћају школарину                                      5

 

 1. Студијски програм: Текстилна хемија и заштита животне средине
  • студенти који се финансирају из буџета                         10
  • студенти који плаћају школарину                                      5

 

 1. Студијски програм: Безбедност радне и животне средине
 • студенти који се финансирају из буџета                               3
 • студенти који плаћају школарину                                           5
 1. Студијски програм: Модни дизајн
 • студенти који се финансирају из буџета                              9
 • студенти који плаћају школарину

 

 

Школарина, у 2017/2018. години, за студенте који плаћају школарину износи 30.000,оо  динара.

Школарина за студенте стране државqане износи, у динарској противвредности на дан уплате, 600 еура.

Школа ће уписати неограничен број страних државqана.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  ТЕКСТИЛНО  ИНЖЕЊЕРСТВО  :

Право  учешћа на конкурс  имају кандидати који имају стечено средње образовање.

Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит из Текстилне технологије или Математике по избору.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  ТЕКСТИЛНА  ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

Право  учешћа на конкурс  имају кандидати који имају стечено средње образовање, четврти степен стручне спреме.

Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит из Хемије или Математике по избору.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Право  учешћа на конкурс  имају кандидати који имају стечено средње образовање.

Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит из Хемије или Математике по избору.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:  МОДНИ ДИЗАЈН

Право учешћа на конкурс имају кандидати који имају стечено средње образовање, четврти степен стручне спреме.

Кандидати за овај студијски програм полажу класификациони испит за проверу склоности и способности из Цртања и Области струке

 

КОНКУРСНИ РОК:

 

 • Пријаву на конкурс са потребном документацијом кандидати подносе , 04., 05. и 06. септембра 2017. године од 9 до 14 часова.
 • Кандидати за студијски програм МОДНИ ДИЗАЈН полажу класификациони испит из Цртања и Области струке, први дан 07. септембра 2017. године Цртање од 10 часова,  други дан 08. септембра 2017. године Области струке од 10 часова.
 • Кандидати за студијске програме ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО, ТЕКСТИЛНА ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ полажу класификациони испит из предмета по избору дана 08. септембра 2017. године од 10 часова.
 • Јединствена ранг листа објавиће се 08. септембра 2017. године до 15 ч.
 • Коначна ранг листа објавиће се 12. септембра 2017. године до 12,оо ч.
 • Упис примqених кандидата обавиће се 13. и 14. септембра    2017. године, у времену од 8 до 14 часова.

 

 

НАЧИН  КОНКУРИСАЊА:

 

Кандидати приликом подношења пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената:

 • извод из матичне књиге рођених
 • сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 • доказ о уплати накнаде за полагање класификационог испита на износ од 2000,оо динара за студијске програме Текстилно инжењерство, Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине, односно 4000,00 динара за студијски програм Модни дизајн на жиро рачун ВТУСШ у Лесковцу број 840-1666-77., број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број 26-24.

 

Кандидати су обавезни да на полагање класификационог испита, понесу личну карту или пасош.

 

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Државqанима РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ који су средњу школу завршили у иностранству, а немају нострификована документа потребна за упис у првом уписном року омогућиће се да конкуришу у ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ за упис у прву годину студија, по претходно извршеној нострификацији школских сведочанстава стечених у иностранству.

 

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА:

Кандидат – страни државqанин, приликом пријавqивања за упис, подноси нострфиковану диплому о завршеној средњој школи. Овај кандидат пре уписа је дужан да школи поднесе доказе:

 

 • да је здраствено осигуран за школску годину у коју се уписује,
 • да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије, коју је школа формирала.

 

УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА НА РАНГ  ЛИСТИ:

 

За утврђивање редоследа пријавqених кандидата вреднује се:

а) општи успех у средњој школи који представqа збир општег успеха из сва четири разреда средње школе. За кандидате са трећим степеном стручне спреме трећи разред се рачуна у двоструком износу. Укупан број овако добијених бодова множи се са 2, те кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

б) успех на класификационом испиту се бодује највише са 60 бодова.

Школа утвр|ује јединствену ранг листу за студијски програм, за кандидате који се финасирају из буxета и оне који плаћају школарину. Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одре|ују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буxета или ће плаћати школарину.

У случају једнаког броја бодова предност при упису имаће кандидат који има боqи успех из предмета математика за студијски програм  Текстилно инжењерство, за студијске програме Текстилна хемија и заштита животне средине и Безбедност радне и животне средине имаће кандидат који има бољи успех из предмета хемија.

За студијски програм Модни дизајн предност при упису имаће кандидат који има бољи успех из предмета Историја уметности или Ликовна уметност.

Учесник уписа који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утвр|ен на начин предви|ен правилима уписа, може поднети приговор директору школе у року од 3 дана од објавqиваqа ранг листе.

Кандидат може бити уписан на терет буxета ако се налази на коначној ранг листи за студијски програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буxета који је одре|ен правилима уписа и има више од 50 бодова.

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на коначној ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину који је одре|ен правилима уписа и има више од 30 бодова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предви|еном року, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг листи, у року утвр|еним правилима уписа.

 

УПИС  КАНДИДАТА:

Кандидати који стекну право на упис у Високу технолошко уметничку струковну школу подносе:

 • оригинална документа,
 • један образац ШВ-20 (пријавни лист за упис студената)
 • индекс,
 • две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм.
 • доказ о уплати школарине у износу од 30.000,оо динара у више рата и то: прва рата  приликом уписа а остале најкасније до 15. фебруара 201 године, на жиро рачун ВТУСШ Лесковац, број 840-1666-77, број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број: 95 – 01,
 • доказ о уплати 200,оо динара на жиро рачун школе 840-1666-77 број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број 20-26, сврха за осигурање студента,
 • доказ о уплати 1500,оо динара на жиро рачун Удружења студената ВТУСШ у Лесковцу, број 180-7161210003656-92 број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број : 17-27, сврха за студентски фонд.
 • студент страни државqанин плаћа школарину у износу од 600 еура и то: прва рата  приликом уписа а остале најкасније до 15. фебруара 201 године, на жиро рачун ВТУСШ Лесковац, број 840-1666-77, број модела 97, шифра плаћања 153, позив на број : 89-03.

 

Фотокопије докумената кандидата који нису примqени на конкурс се не враћају.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.